Grader | Tecnologia Educativa

Blog

Autoavaluació

“L’avaluació és la peça clau de la regulació del procés d’ensenyament-aprenentatge” (Castillo, 2002). L’avaluació és l’eina actual que tenim per conèixer si hem assolit o no els coneixements que s’han impartit, ara bé hi ha moltes formes d’avaluar i una molt útil és l’autoavaluació. A través de l’autoavaluació aconseguim que la correcció sigui un element formatiu i que l’alumne aprengui dels seus errors i aconsegueixi allò que no ho havia fet al llarg de la prova. En aquest tipus d’avaluació l’alumne té un paper important, i això a ell li atorga més confiança sobre si mateix, ja que rep del professor la confiança per ser capaç de fer la feina que normalment fa el docent. Així doncs, millorem el procés d’aprenentatge convertint el subjecte passiu de la correcció (l’alumne) en subjecte actiu